CHUYỂN ĐỔI THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU CÔNG DÂN THEO TIÊU CHUẨN XML <--> JSON

Thông điệp dữ liệu XML   Thông điệp dữ liệu JSON

Mở từ thông điệp mẫu