CHUYỂN ĐỔI THÔNG ĐIỆP TRAO ĐỔI CÔNG DÂN SANG DẠNG HIỂN THỊ WEB HTML

Nhập XSLT và thông điệp XML  

 

Lấy mẫu từ từ mẫu

Chuyển đổi XML sang HTML
Công cụ này giúp bạn thử nghiệm việc chuyển đổi dữ liệu trao đổi XML sang dạng trực quan trang web HTML
Các bước thực hiện như sau:
 Bước 1: Nhập dữ liệu trao đổi công dân XML vào trang dữ liệu XML (hiện đang để dữ liệu mẫu được cung cấp)
 Bước 2: Soạn thảo mã chuyển đổi XSLT. (chương trình cung cấp sẵn mẫu XSLT để thử nghiệm)
 Bước 3: Chọn nút chuyển đổi,
 Bước 4: Xem kết quả chuyển đổi phía dưới. Nếu có lỗi thông báo sẽ hiển thị phía dưới.

Trong quá trình thực hiện, có thể sửa đổi và thực hiện chuyển đổi để xem hiệu ứng.

Kết quả chuyển đổi XSLT