Dịch vụ mẫu thử nghiệm khai thác dữ liệu dân cư

Dịch vụ mẫu này chỉ phục vụ nhằm mục đích phổ biến và thử nghiệm Quy chuẩn quốc gia QCVN:109:2017:BTTTT. Dịch vụ này không nhằm mục đích sử dụng thực tế cung cấp dữ liệu

Mô tả WSDL

WSDL »

Mở mô tả dịch vụ bằng ngôn ngữ WSDL

API Lấy toàn bộ dữ liệu công dân

Truy cập »

Khai thác toàn bộ dữ liệu công dân trong một thông điệp (trong ví dụ là 2 công dân)

API Tìm kiếm công dân theo số định danh

Truy cập »

Lấy dữ liệu công dân theo số định danh cho trước (nhập số định danh 123456789123 hoặc 987654321000)