Lược đồ XML Schema thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với CSDLQG về Dân cư

Tải gói lược đồ theo quy chuẩn QCVN 109/2017/BTTTT