KIỂM TRA ĐỊNH DẠNG, HỢP CHUẨN DỮ LIỆU CÔNG DÂN THEO LƯỢC ĐỒ MỞ RỘNG CỦA NGƯỜI DÙNG 

Nhập lược đồ và thông điệp XML  

 

Lược đồ mở rộng
Lược đồ mở rộng là lược đồ được người dùng định nghĩa phù hợp với QCVN 109 tuân thủ các quy tắc sau:
- Sử dụng cấu trúc dữ liệu CongdanStructure lưu trữ dữ liệu công dân và không định nghĩa lại
- Tham chiếu và kế thừa các tệp xsd trong gói QCVN ngoại trừ tệp DancuExchange.xsd
- Định nghĩa lại cấu trúc trong tệp DancuExchange.xsd để xác định phần tử gốc và các thông tin khác kèm theo, nhập thông tin lược đồ thay thế vào phần lược đồ phía dưới.
- Lược đồ mở rộng phải đúng cú pháp XML (có thể sử dụng công cụ kiểm tra cú pháp XML để kiểm tra cú pháp lược đồ XSD)
- Lược đồ mở rộng phải kế thừa tham chiếu từ các dancu_core.xsd sử dụng cú pháp: <xsd:include schemaLocation="dancu_core.xsd" />
Dữ liệu XML
- Dữ liệu XML là dữ liệu được mã hóa tuân theo lược đồ mở rộng
Kiểm tra

- Bước 1: Định nghĩa lược đồ và nhập vào ô lược đồ (chỉ phần mở rộng do người dùng định nghĩa, không bao gồm các lược đồ cơ bản trong QCVN 109)

- Bước 2: Nhập dữ liệu đã được mã hóa vào phần dữ liệu XML

- Bước 3: Kiểm tra cú pháp của XML, Kiểm tra sự tương hợp của dữ liệu XML

Công cụ sẽ kiểm tra dữ liệu XML tương hợp với lược đồ được nhập vào kết hợp với các lược đồ cơ bản được QCVN 109 cung cấp

- Bước 4: Xem kết quả, bảng thông tin các lỗi tương ứng. Trong trường hợp lược đồ lỗi, chương trình sẽ hiển thị trong kết quả kiểm tra XML