KIỂM TRA ĐỊNH DẠNG, HỢP CHUẨN DỮ LIỆU CÔNG DÂN

Nhập thông điệp XML vào ô dưới đây và chọn kiểm tra  


Mở từ thông điệp mẫu

        

Kết quả