QCVN 109:2017:BTTTT

Công cụ hỗ trợ tìm hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu công dân

Nội dung tại trang này chỉ nhằm mục đích minh họa giúp bạn có thể áp dụng quy chuẩn

Tạo thông điệp

Tạo thông điệp XML chứa thông tin công dân theo quy chuẩn QCVN 109

Tạo thông điệp »

Kiểm tra hợp quy

Kiểm tra một thông điệp dữ liệu có tuân thủ quy chuẩn QCVN109 không

Kiểm tra thông điệp »

Dịch vụ mẫu

Cung cấp một ví dụ minh họa về dịch vụ cung cấp dữ liệu công dân do CSDLQG cung cấp

Dịch vụ mẫu »